logoHK


Informace pro spotřebitele

Dovolujeme si Vás tímto informovat, že Česká advokátní komora (www.cak.cz) byla pověřena mimosoudním řešením spotřebitelských sporů mezi advokátem a spotřebitelem (ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů) plynoucích ze smluv o poskytování právních služeb, a je tak věcně příslušným subjektem pro mimosoudní řešení těchto sporů.

Právní služby jsou poskytovány za odměnu, přičemž advokát je oprávněn žádat od klienta předem poskytnutí přiměřené zálohy. Výše odměny se řídí smlouvou o poskytování právních služeb uzavřenou s klientem. Odměna za právní služby může být sjednaná zpravidla jako časová (tzn. určená podle počtu započatých hodin nebo jiných časových jednotek strávených nad poskytnutím právní služby), jako fixní odměna (tzn. odměna určená pevnou částkou za poskytnutí ucelené služby) či jako podílová odměna nebo i odměna určená kombinací výše uvedených způsobů. Není-li odměna advokáta určena smlouvou o poskytování právních služeb, řídí se příslušnými ustanoveními vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátním tarifem, ve znění pozdějších změn. Nad rámec odměny náleží advokátu náhrada hotových výdajů a náhrada za promeškaný čas.